گسترش شبکه

 

لاله رئیسی

کارشناس بیمه روستائی       

شرح وظایف:

استقرار تیم پزشک خانواده در مراکز مجری ، برنامه ریزی و آموزش تیم پزشک خانواده ،تشکیل کمیته شهرستانی بیمه روستایی ، محاسبه کارانه پرسنل بیمه روستائی

 

 

پوران امینی پور     

کارشناس پایش و ارزشیابی    

ارسال  آمار عملکرد تیم پزشک خانواده به صورت ماهانه و فصلی به معاونت و اداره کل بیمه سلامت، پایش از مراکز بهداشتی درمانی ، پایش از مراکز مجری بیمه روستائی،( پایگاه های بهداشتی ، خانه های بهداشت  مشارکت سلامت )،

 

عباسعلی ادهمی     

کارشناس امور دارویی          

عقد و تمدید قرار دادبا مراکز پاراکلنیک و داروخانه های طرف قرارداد با بیمه روستایی، نظارت بر داروخانه های و نسخه های مراکز

 

ناهید خارا           

کارشناس آمار      

بر آورد اطلاعات جمعیتی و ارسال به مراکز جهت تجزیه و تحلیل زیج حیاتی ،ثبت آمار مرگ در سامانه مرگ

 

فاطمه دبیری        

کارشناس پایش و ارزشیابی    

صدور و ابلاغ و جابجایی پرسنل شیفت کووید و تعریف در سامانه

 

مریم ساربانی        

کارشناس phc     

نظارت بر توزیع پرسنل شهری و چیدمان آنها بر اساس نیاز ، بررسی صورت وضعیت های شرکت های طرح حاشیه و آنالیز آنها ، هماهنگی جهت هزینه شدن اعتبارت شهری تدوینلیست کارانه پرسنلی ،مکاتبه به شرکت های طرح حاشیه و پیگیری نتایج آن

 

زهرا پور بحری      

کارشناس فضای فیزیکی       

پیشنهاد، احداث ، تعمیر ، تجهیز مراکز بهداشتی  درمانی ، پایگاه ها و خانه های بهداشت ، نظارت بر انجام تعمیرات واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی ، اعلام نظر در خصوص زمین های کاربری ، بهبود فضای فیزیکی مراکز با توجه با توجه به بررسی و الویت تعیین شده و اعتبار تخصیص شده

 

 

زینب پیرایش        

کارشناس پایش و ارزشیابی    

هماهنگی جهت انجام ماموریت های گروهی، جمع بندی چک لیست ها و ارسال گزارش ماموریت گروهی به مراکز ، پیگیری و رفع نیازها ی تجهیزاتی مراکز مطابق گزارش ارسالی در بازدیدها ، با هماهنگی کارشناس تجهیزات واحد

 

حلیمه زائری        

کارشناس phc     

نظارت در راه اندازی مراکز تجمیعی واکسیناسیون و رفع نواقص ، تدوین برنامه ریزی استراتژیک واحد و برنامه جامع عملیاتی ، شرکت در جلسات درون بخش و تهیه صورتحساب و شرکت در جلسات برون بخشی ، همکاری در طرح های اجرائی سایر واحدها